biuro-rachunkowe-Krosno-Patla31

Zapewnimy Ci profesjonalne doradztwo podatkowe...

Nasze doradztwo to usługi profesjonalne, które generalnie polegają na udzielaniu porad oraz prowadzeniu obsługi w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Działamy na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym..

Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996r.

Warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji – wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, a także bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego oraz innych dziedzin prawa. Ustawa korporacyjna każe doradcom podatkowym stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Poza szeroką wiedzą merytoryczną doradca podatkowy musi być nieskazitelnego charakteru a swoim postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu.

Cechy dobrego doradcy podatkowego:

– doradca podatkowy musi posiadać wysokie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem państwowym,

– każdy doradca obowiązkowo jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, która czuwa nad prawidłowym wykonywaniem zawodu,

– każdy doradca ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, co gwarantuje znajomość aktualnie obowiązującego prawa podatkowego,

– czynności doradztwa podatkowego obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu OC, doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa,

– czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie porad, opinii i wyjaśnień; prowadzenie ksiąg i innych ewidencji;

– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,

– sporządzana przez doradcę dokumentacja jest podpisana jego nazwiskiem, z podaniem identyfikujących go danych, co daje pewność gwarancji odpowiedzialności doradcy,

– doradca podatkowy może występować jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przed organami skarbowymi, a także w postępowaniu administracyjnym przed NSA, wraz z możliwością wniesienia kasacji,

– doradca podatkowy może pomóc w korzystaniu z funduszy unijnych i wskazać inne możliwości związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Doradcę Podatkowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej, także po zakończeniu obsługi klienta.

Doradca podatkowy jest zobowiązany również postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Zasady podstawowe stanowią m.in., że doradca podatkowy ma wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

W ramach naszego doradztwa zapewniamy między innymi:

- Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych


- Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie


- Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi


- Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki, jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)


- Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego


- Prowadzenie ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie


- Doradztwo w zakresie korzystania – z pomocy publicznej dla przedsiębiorców – z funduszy unijnych


- Inne czynności, na które zezwala ustawa o doradztwie podatkowym.