Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

 

 

Realizując obowiązek informacyjny na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), - tzw. RODO, pragniemy Cię poinformować o zasadach na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Tobie prawach w tym zakresie.

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Doradcy Podatkowego Grzegorz Patla o numerze NIP: 6842182714, z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 16A, Skr. Poczt. Nr 4, Tel: 13 49 38 227, e-mail: kancelaria@patla.com.pl. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.00.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane:

w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o prowadzenie dokumentacji podatkowej Twojej firmy, na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą. Po zawarciu umowy Twoje dane osobowe są przetwarzane na jej podstawie i w celu jej wykonania, w tym w celu zapewnienia poprawnej jakości usług na czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w celu realizacji szeregu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. wystawiania faktur, rozliczeń podatkowych itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celach analitycznych np.: doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, twojego zainteresowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych usług, co jest także naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

w celu przekazywania Ci informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody, jeżeli jej udzieliłeś lub udzielisz (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

III. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

pracownikom oraz współpracownikom, a także świadczącym nam usługi prawnicze, doradcze i konsultacyjne,

świadczącym usługi informatyczne,

zajmujących się archiwizacją dokumentów ich niszczeniem,

dostawcom oprogramowania, dostępu do poczty mailowej itp.

świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach),

organom i instytucjom państwowym w zakresie wykonywanych zadań na podstawie obowiązujących przepisów prawa, gdy wystąpią żądaniem w oparciu o stosowna podstawę prawną lub gdy przepis prawa powszechnie obowiązującego nas do tego zobowiązuje,

innym podmiotom przetwarzający, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzamy:

w przypadku ich pozyskania w celu zawarcia umowy o prowadzenie dokumentacji podatkowej przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałaś w sprawie jej zawarcia,

w przypadku ich pozyskania w związku z zawarciem umowy o prowadzenie dokumentacji podatkowej przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

w przypadku udzielenia zgody do czasu jej cofnięcia,

w przypadku realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, aż do momentu ich wypełnienia,

w przypadku prawnie uzasadnionych interesów, do czasu ich wypełnienia, bądź zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu,

Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

VI. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa

ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisu prawa

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub jest niezbędne dla zawarcia z Tobą umowy o prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz jej wykonywania. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Ciebie z negatywnymi konsekwencjami.

 

VIII. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy, iż nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany.